ĐOÀN KẾT, NGHĨA TÌNH, HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH T.Ư HỘI CCB VIỆT NAM LẦN THỨ 2 (KHÓA VII): Đổi mới tư duy và phương pháp công tác

Ngày: 31/03/2023
Sáng ngày 30-3-2023, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội lần thứ 2 (Khóa VII). CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư lần thứ nhất (Khóa VII). Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam.
Với khởi đầu mới, khí thế mới và quyết tâm mới, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 2 (Khóa VII) được tổ chức sớm với quyết tâm khẩn trương bắt tay vào thực hiện cụ thể hóa các nội dung để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đặt ra, với các nội dung: Chương trình công tác toàn Khóa, Chương trình hành động của Ban Chấp hành T.Ư Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Kiểm tra Ban Chấp hành T.Ư Hội, tổ chức các Cụm công tác và phân công Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Hội phụ trách Cụm công tác; Đề án “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”…
Các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn bản trình Hội nghị của các cơ quan soạn thảo. Tuy nhiên, các đại biểu đề đạt một số kiến nghị như: Đề nghị thống nhất về số lượng và tên gọi các Ban trực thuộc Hội CCB cấp tỉnh, thành phố; duy trì và khôi phục Ban Tuyên giáo trong cơ cấu tổ chức Hội CCB các tỉnh, thành phố; ngoài căn cứ phù hợp với địa lý, việc phân công Cụm công tác cần phù hợp với địa bàn theo Quân khu; chế độ phụ cấp của cán bộ Hội cấp xã, phường, thị trấn và cấp chi hội...
Đồng chí Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Bế Xuân Trường khẳng định: Điều lệ Hội cần phù hợp tình hình thực tiễn, đặc biệt đối với công tác cán bộ trước thực tế lực lượng CCB tham gia chiến tranh theo quy luật tuổi tác sẽ ngày một ít đi. Việc bổ sung đối tượng hội viên là Cựu quân nhân là một tất yếu của tổ chức Hội. Vì vậy, việc kết nạp hội viên cũng như công tác cán bộ trong toàn Hội cần tuân thủ nguyên tắc, nhưng vận dụng linh hoạt, mềm dẻo, có độ mở để bồi dưỡng, phát triển lực lượng kế thừa làm công tác Hội. Hội CCB Việt Nam có tính đặc thù, vì vậy trên cơ sở tuân theo quy định của Đảng và Nhà nước, của Hội CCB Việt Nam, nhưng các cấp Hội có những đề xuất hợp lý, vận dụng hài hòa với cấp ủy cấp trên, với cơ quan chức năng để đảm bảo nguồn cán bộ có chất lượng, thực sự tâm huyết với công tác Hội. Việc phân công Cụm công tác, Cụm thi đua theo địa bàn các Quân khu là hợp lý dựa trên văn hóa, lịch sử, truyền thồng cũng như các chương trình phối hợp nhiều năm qua. Công tác thi đua cần được luân chuyển để các đơn vị học tập, rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động. Những vướng mắc trong thực hiện Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư chưa thể giải quyết triệt để, nhưng có thể tổng hợp đề xuất, kiến nghị trong hoạt động tổng kết 20 năm hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”…
Đồng chí Chủ tịch yêu cầu, các cơ quan soạn thảo tiếp thu thấu đáo, cầu thị để chỉnh sửa các văn bản là cơ sở pháp lý để Hội CCB của 63 tỉnh, thành trong cả nước triển khai hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam oàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).
Trong dịp này, để làm rõ thêm vấn đề dư luận đang quan tâm, Thượng tướng Bế Xuân Trường trao đổi với các đại biểu về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong quan điểm, cách nhìn nhận, ứng xử trước các vấn đề liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine…
Hội nghị thống nhất trọng tâm công tác toàn khóa:
1. Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XIII; Nghị quyết TW4 Khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; gắn việc đấu tranh phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch với việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
2. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; kiến nghị với Ban Tổ chức T.Ư về tổ chức, biên chế, tên gọi của cơ quan Hội CCB cấp tỉnh, cấp huyện trong thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
3. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ VII (2021 - 2026); triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân CCB các cấp; tập trung công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng dân tộc, miền núi, nơi khó khăn, quan tâm hội viên CCB, người có công với cách mạng; thực hiện có hiệu quả kế hoạch hỗ trợ xã nghèo tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tiếp tục thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới” (2020 - 2025); tổng kết 25 năm thực hiện vay vốn ủy thác Ngân sách Chính sách xã hội (2002 - 2027).
4. Chuẩn bị nội dung, tham gia tích cực vào Hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á (VECONAC) hằng năm theo kế hoạch của VECONAC. Tổng kết 10 năm (2017 - 2027) thực hiện Thỏa thuận hợp tác của Hội CCB Quốc gia Lào, Hội CCB Campuchia.
5. Triển khai các Chương trình ký kết theo Quy chế phối hợp với Chính phủ, MTTQ, các Bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; tham gia các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương.
6. Nghiên cứu lập Hồ sơ đề nghị cây dựng Luật CCB Việt Nam và tổ chức các hội nghị, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch hằng năm.
7. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa theo kế hoạch.
8. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2024) và Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VII (2019 - 2024). Tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước theo kế hoạch của Đảng, Nhà nước.
9. Tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việ Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2027 - 2032).
Tin và ảnh: Hồ Thanh Hương - Đoàn Anh Hải

Đồng chí Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam. 

Video clip

Chủ tịch nước tiếp Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam Online

Chịu trách nhiệm chính: Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội

Phụ trách chung: Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch, T.Ban Truyền thông Hiệp hội

Phụ trách nội dung: Đại tá Đỗ Quang Hoàng, Chánh văn phòng Hiệp hội

Điện thoại: 02437728497

 

Email: hiephoidoanhnhanccbvietnam@gmail.com

Website: www.hiephoidoanhnhanccb.vn

Thiết kế web: Kết Nối Việt

Trụ sở Hiệp hội:

Tầng 1, Tòa nhà Hội CCB Việt Nam, số 34 Lý Nam Đế, Hà Nội.

ĐT: 024 37728497, DĐ: 0974359966 (Thu Hương)

 

 

VỀ ĐẦU TRANG