ĐOÀN KẾT, NGHĨA TÌNH, HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Hội viên

Quyền và nghĩa vụ

 

  Quyền của hội viên

 

 

     1. Được cung cấp thông tin, trao đổi về tình hình hoạt động mọi mặt của Hiệp hội, được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật, về doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh.
     2. Được thảo luận, phê bình, chất vấn, kiến nghị và biểu quyết các công việc của Hiệp hội; được tham dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
     3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội và quy định của pháp luật.
     4. Được Hiệp hội hỗ trợ giúp đỡ làm kinh tế, giới thiệu việc làm, tham gia các dự án của Hiệp hội và được nhận thù lao theo quy định của Hiệp hội và quy định của pháp luật.
     5. Được hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động kinh tế đối ngoại, thăm quan, khảo sát trong và ngoài nước, tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng cáo theo quy định của Hiệp hội và quy định của pháp luật.
     6. Được yêu cầu Hiệp hội can thiệp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chế độ chính sách phù hợp với lợi ích chính đáng của hội viên, đảm bảo đúng pháp luật.
     7. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hiệp hội và trong sản xuất kinh doanh - dịch vụ, xúc tiến thương mại có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hiệp hội.
      8. Có quyền xin ra khỏi Hiệp hội.
      9. Được cấp thẻ hội viên.
    10. hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.
 
 

 

Nghĩa vụ của hội viên
 

 

     1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
     2. Chấp hành Điều lệ của Hiệp hội và Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Hiệp hội. Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển.
     3. Đóng quỹ gia nhập Hiệp hội và hội phí theo quy định của Hiệp hội.
     4. Tham gia tích cực các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội.
     5. Cung cấp thông tin, tư liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
     6. Tích cực lao động sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết; đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong học tập, lao động và làm kinh tế để thực hiện mục đích của Hiệp hội.
     7. Không được lợi dụng danh nghĩa của Hiệp hội để tiến hành các hoạt động trái với mục đích, nhiệm vụ của Hiệp hội. Không được tổ chức các hoạt động cạnh tranh thiếu lành mạnh, gây tổn thất cho hội viên và uy tín của Hiệp hội.
     8. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ tịch Hiệp hội hoặc Ban Chấp hành Hiệp hội phân công bằng văn bản.
      9. Tích cực tuyên truyền, vận động phát triển hội viên.

Video clip

Chủ tịch nước tiếp Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam Online

Chịu trách nhiệm chính: Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội

Phụ trách chung: Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch, T.Ban Truyền thông Hiệp hội

Phụ trách nội dung: Đại tá Đỗ Quang Hoàng, Chánh văn phòng Hiệp hội

Điện thoại: 02437728497

 

Email: hiephoidoanhnhanccbvietnam@gmail.com

Website: www.hiephoidoanhnhanccb.vn

Thiết kế web: Kết Nối Việt

Trụ sở Hiệp hội:

Tầng 1, Tòa nhà Hội CCB Việt Nam, số 34 Lý Nam Đế, Hà Nội.

ĐT: 024 37728497, DĐ: 0974359966 (Thu Hương)

 

 

VỀ ĐẦU TRANG